Gijs Zuijderduijn

4e Dan Kempo Jiu Jitsu,
4e Dan Aikijujutsu Yoseikan,
3e Dan Nihon Jiu Jitsu,
Leraar Martial Art Nihon Jiu Jitsu,
Shidoin Aikijujutsu Yoseikan,
Instructor Bushin Kenpo Martial Arts System