Frans Imthorn

Brief info

3e Dan Aikijujutsu
2e Dan Kyusho Jitsu
2e Dan Jiu Jitsu
Instructeur Dim Mak
Instructeur Aikijujutsu Kobukai
Instructeur Fysieke Agressie Hantering

3e Dan Aikijujutsu,
2e Dan Kyusho Jitsu,
2e Dan Jiu Jitsu,
Instructeur Dim Mak,
Instructeur Aikijujutsu Kobukai,
Instructeur Fysieke Agressie Hantering