Dik Knetsch

Brief info

4e Dan Aikijujutsu Yoseikan
Instructeur Aikijujutsu Kobukai
Technical Advisor Aikijujutsu Kobukai

4e Dan Aikijujutsu Yoseikan,
Instructeur Aikijujutsu Kobukai,
Technical Advisor Aikijujutsu Kobukai