5e Dan Nihon Ju jitsu
5e Dan Kempo Ju jitsu
3e Dan Karate Jitsu
Leraar Martial Art Nihon Ju jitsu
Leraar Budo Nihon Jiu Jitsu
Instructor Bushin Kenpo Martial Arts System