4e Dan Kempo Jiu Jitsu,
4e Dan Aikijujutsu Yoseikan,
3e Dan Nihon Jiu Jitsu,
Leraar Martial Art Nihon Jiu Jitsu,
Shidoin Aikijujutsu Yoseikan,
Instructor Bushin Kenpo Martial Arts System